E-service

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกล
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสะอาด เกมส์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน ประจำปี 2566

ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ประจำปี 2566

คลิกดาวโหลดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานของพนักงาน

             ส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566

                เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

  ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

            เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.โนนสะอาด 

               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.

            โนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

            เป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปิดอ่าน pdf 01 เปิดอ่าน pdf 02

               เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf 01 เปิดอ่าน pdf 02

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565  | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 

              เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

           ลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ :  พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            ลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            ลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

           ลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ผู้บริหารท้องถิ่น

ลิงค์น่าสนใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
1218
1689
118963
13105
4419
122046

Your IP: 34.238.189.240
Thu, 30 Mar 2023 02:30:52 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด