E-service

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกล

ผู้บริหารท้องถิ่น

ลิงค์น่าสนใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
674
1048
85021
3593
8618
90207

Your IP: 34.229.119.176
Wed, 07 Dec 2022 05:38:43 +0000

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน วันที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง
สน.คท. 27/10/2565 27/10/2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. 27/10/2565 27/10/2565 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่
[เอกสารแนบท้าย]
สน.คท. 27/10/2565 27/10/2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. 27/10/2565 27/10/2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. 27/10/2565 27/10/2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. 27/10/2565 27/10/2565 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่
[เอกสารแนบท้าย]

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด